Triki in nasveti

 • Iskanje po šifrantu

  Pritisni tipko F3 ali klikni gumb z lupo.

 • Iskanje po šifrantu, sortiranje/iskanje po željenem stolpcu

  Klikni na ime stolpca in sortiran bo NARAŠČAJOČE. Ponovno klikni na ime stolpca in sortirano bo PADAJOČE.

 • Vnos nove šifre

  Pritisni tipko F4.

 • Popravljanje besedila pred izpisom

  Na predogledu pritisnite tipko F4.

 • Program se ne more povezati s strežnikom

  Pojdite na glavni računalnik, kjer je SQL baza, zaženite Start -> Programi -> Microsoft SQL Server 2008 R2 -> Configuration Tools  -> SQL Server Configuration Manager, kliknite na desni strani na SQL SERVER z desnim gumbom in kliknite START, ter počakajte, da se SQL servis ponovno zažene.

 • Sql Manager se lahko nahaja tudi drugje, npr. C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager

 • Program javlja “file already open”

  Datoteko drži odprto nek drug proces, lahko e-pošta, PDF viewer,…

 • V skrajnem primeru ponovno poženite program, oziroma računalnik.

KNJIGOVODSTVO
 

 • Pri odpiranju knjige prejetih faktur, program javi napako 8114 / Error converting data type nvarchar to float

  Pojdite v meni Nastavitve / Nastavitve naziva (1.del). Pri nastavitvi Način urejanja v vhodni DK, vpišite številko 3 in shranite nastavitve.

 • Kakšna je lahko zaporedna številka v knjigi prejetih faktur

  Lahko je iz številk, ali pa ima poleg številke dodan znak – (minus) ali / (poševnico), ter številko, npr 123/2

 • Program pri vstopu v davčno knjigo ali temeljnico javi da ni tabele KONTO (LETO)

  Kliknite rdečo oznako “Leto za glavno knjigo” pod menijem. Vpišite prejšnje leto, nato pa spet novo leto. Potrdite prenos kontnega plana. 

 • Prehod v novo leto

  Delo – Posebne akcije – Prehod v novo leto. Pred tem mora biti leto zaključeno, zaprta 4 in 7, poknjižen dobiček/izguba,…

 • Od kje program pobira podatke za DDV obračun

  Iz davčnih knjig: knjiga prejetih računov, knjiga prejetih računov iz EU, knjiga izdanih računov, ter knjige avansov.

 • Kako kontrolirati DDV obračun

  Izpišemo knjigo odbitnega in knjigo obračunanega DDV. Pri vnosih v davčne knjige pa moramo paziti na pravilna obdobja – to je polje poleg DATUMA.

 • Temeljnica v napačnem obdobju

  Meni Servis-Zamenjava imena temeljnice. Vpiši tekočo oznako, leto in obdobje ter nato nove podatke.

Lažje je če gremo v Drevo glavne knjige (Drevo GK) , nato desni klik na izbrano temeljnico in naredimo spremembo.

 • Kje je možno dobiti transakcijske račune dobaviteljev

  Pri vnosu stranke kliknemo gumb Inetis/Ajpes in izberemo TRR.

  Najlaže pridemo do TRR-jev, če avtomatsko knjižimo izpiske. Takrat se transakcijski računi dodajajo strankam. Izpiske izvozimo iz programa od banke, v SEPA  formatu. 

 • Nastavitev leta za kontni plan in gk

  Kliknite na gumb Leto glavne knjige pod glavnim menijem

 • Temeljnica je izginila, ni je ne med odprtimi, ne med zaprtimi

  Med procesom zapiranja je verjetno prišlo do napake. Pokličite Hisoft podporo.

 • Odklepanje obdobja za DDV

  Meni Servis – Zakleni obdobje za DDV, vpišite nižje obdobje, npr. 2013_01.

POTNI NALOGI

 • Pri preštevilčenju program vpraša od katere številke naprej

  Vedno vpišemo od 1.

 • Po vnosu vseh podatkov, spodaj ni obračunane dnevnice in kilometrine

  Kliknite gumb OBRAČUN! Če še vedno ni obračunane dnevnice preverite ali je pri vozilu oznaka – kilomtrina se ne obračunava.

BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE

 • Izpis in izdelava blagajniških dnevnikov

  Dnevnike se generira z ukazom Dokumenti – Serijska izdelava dnevnikov.

RAZNO

 • Paragonci

  S 1.2.2015 je možna le DURS-ova knjiga vezanih računov.

 • Uporaba šifranta strank preko mobitela

  Možno preko internetnega brskalnika, če imate statični ip naslov. Za naslov nas kontaktirajte.