Program za osnovna sredstva omogoča:
 • Vodenje registra osnovnih sredstev in drobnega inventarja.
 • Ostali šifranti: amortizacijske skupine, grupe, stroškovna mesta, nahajališča.
 • Možnost izpisa registra osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter ostalih šifrantov po različnih kriterijih.
 • Vodenje zgodovine za posamezno osnovno sredstvo oz. drobni inventar.
 • Obračun amortizacije za poljubno obdobje.
 • Možnost izpisa amortizacije po različnih kriterijih.
 • Samodejno ustvarjanje temeljnice za obračunano amortizacijo.
 • Razni izpisi: inventurna lista, popisni list, nove nabave, odpisi, ...
Ali je obračun amortizacije samodejen?
 • Da. Po vsakem vnosu se amortizacija samodejno obračuna. Vedno pa je možnost zagona obračuna amortizacije ročno.

  Ali je možna zamenjava konta ali amortizacijske skupine?
 • Da. V tekočem letu lahko zamenjate eno ali drugo.

  Ali je možen uvoz podatkov iz drugih programov?
 • Da. Uvoz začetnega stanja ali prometa običajno izvedemo preko dostavljene Excel datoteke.